Mer om kurser

I gruppen ges utrymme för rörelseimprovisation, dans, lek, kroppskännedom, stillhet, närvaro och reflekterande samtal/dialog. Stora eller små grupper, inga förkunskaper eller förberedelser krävs.
Vi rör oss såväl till musik som i tystnad, och genom guidade övningar ges du möjlighet att öva dig i att lyssna på och upptäcka kroppens finstämda och lågmälda signaler.
Musiken är en viktig komponent i att skapa inre lyssnande, få kontakt med vår kropp och låta tankarna vila en stund.
Viktigt att vara medvetet närvarande, i ett mindfulness perspektiv, utan att bedöma eller vara snar till tolkningar. Lika viktigt är att få vara i ett öppet utforskande, bortom prestation, självkritik och jämförande. Det lyhörda, respektfulla lyssnandet är centralt.
Du rör dig/dansar ibland med slutna ögon och ges möjlighet att låta autentiska impulser födas djupt inom dig själv, bortom vanerörelser och inlärda beteenden, bortom det verbala.
ÖVNINGAR
I den fria dansen ingår övningar som är inspirerade av bl a Trager® metoden,(kropps/rörelseterapi)
Essential Motion metoden (rörelseterapi), modern dans, dansimprovisation, mindfulness och meditation:
• Kroppskännedom: balans, grundning, centrering, kroppsscanning, djupt lyssnande
• Närvaroövningar, enskilt eller med flera
• Improvisationsövningar, med dans, lek och spegling
• Delning.
Att återfå kontakten med din kropp kan väcka känslor. Att sätta ord på och dela nya upplevelser och erfarenheter med gruppen kallar vi delning..
Att uttrycka det som händer på kroppslig/fysisk nivå eller mental/emotionell nivå kan bana väg för insikt och förändring.
Kroppsspråket var människans första språk och vi har många fler upplevelser än vi har ord.
I kroppen finns lagrad kunskap som vi ofta förtrycker, stänger av eller släcker ned.
Genom dansen kan vi aktivera våra kroppsminnen och komma åt outtalade känslor som vi sedan kan sätta ord på, vilket i sin tur leder tillökat välbefinnande. Forskning visar att om man stimulerar fler sinnen samtidigt så kan hälsoeffekterna bli större.
Det kan handla om mindre smärta och därmed ökat välbefinnande, men också om bättre koncentration och minne.
I decennier av arbete och erfarenheter har jag skapat och utvecklat mitt eget sätt att leda och hålla kurser inom dans och rörelse.
Det spontana uttrycket fascinerar mig och jag upphör aldrig att förvånas över kroppens intelligens och visdom, som vi alla bär inom oss.